O autorze
Magister pedagogiki, publicysta, wielokrotny laureat wyróżnień branżowych i edukacyjnych, inicjator oraz koordynator projektów edukacji zawodowej, w tym Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego, autor subiektywnego bloga o edukacji EDUfabryka. W głównej sferze moich zainteresowań znajdują się zjawiska społeczne w edukacji oraz zastosowanie technik i technologii cyfrowych oraz e-learningu w procesach uczenia się i nauczania.

Ruszyła machina zmian w kształceniu zawodowym

Zmiany w szkolnictwie zawodowym
Zmiany w szkolnictwie zawodowym
Zachodzą kolejne zmiany w systemie edukacji. Zmieni się również system edukacji zawodowej. Ministerstwo Edukacji narodowej zapowiada, ze ta reforma uzdrowi, zaniedbywane przez lata kształcenie zawodowe. Jak tego dokonać? Według MEN receptą jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Forum partnerów społecznych

Nowa reforma ma mieć swe oparcie w opiniach ekspertów związanych bezpośrednio z określonymi branżami przemysłu. Zaangażowanie w programowanie kształcenia zawodowego tych, którzy o oczekiwaniach rynku pracy i o tym, jakiego absolwenta - kandydata do pracy potrzebują, czyli przedstawicieli pracodawców. Powołanie Forum Partnerów Społecznych na być gwarantem realizacji tych zamierzeń. Etap 1 projektu zaplanowany został na okres od stycznia 2016 do grudnia 2017 i obejmuje dwa zadania:
– Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego
– Opracowanie zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia zawodowego oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji.

Zespoły ekspertów branżowych

W ramach pierwszego zadania,. Realizowanego w ramach projektu powołano 25 Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych. W zespołach tych znaleźli się przedstawiciele wszystkich zawodów poszczególnych branż rekomendowani przez instytucje zrzeszające przedsiębiorców, Izby Rzemieślnicze, Cechy Rzemiosł, związki zawodowe. Powołano następujące zespoły ekspertów branżowych:
– Branża ochrony i bezpieczeństwo osób i mienia
– Branża artystyczna
– Branża pomocy społecznej
– Branża ochrony zdrowia
– Branża teleinformatyczna
– Branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna
– Branża leśno-ogrodnicza
– Branża rolno-hodowlana
– Branża mechaniczna – mechanika precyzyjna
– Branża mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych
– Branża motoryzacyjna
– Branża górniczo-wiertnicza
– Branża hutniczo-odlewnicza
– Branża spożywcza
– Branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna
– Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
– Branża budowlana
– Branża chemiczno-ceramiczno-szklarska
– Branża włókienniczo-odzieżowa
– Branża skórzana
– Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna
– Branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa
– Branża fryzjersko-kosmetyczna
– Branża poligraficzno-fotograficzna.Branża drzewno-meblarska

Jak zapewnia MEN, opinie i propozycje ekspertów grup branżowych staną się podwaliną nowego podejścia do kwestii kwalifikacji zawodowych oraz programów nauczania w tych szkołach. Biorą oni tym samym na siebie część odpowiedzialności za nowy model szkoły zawodowej.


Analiza i opiniowanie obecnego stanu

W pierwszym etapie prac partnerów Społecznych, dokonano przeglądu obecnie obowiązującej dokumentacji prawnej normującej funkcjonowanie kształcenia zawodowego. Do zadań ekspertów branżowych należało:
– ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów i kwalifikacji w oparciu o które ma być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych,
– przegląd klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem uwzględnienia oczekiwań rynku pracy,
– aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego.
W czerwcu 2016 przedstawiciele partnerów społecznych poszczególnych branż po raz pierwszy spotkali się w zespołach roboczych. Na spotkaniu zapoznano ekspertów z obecnym stanem funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego oraz przedstawiono zakres planowanych zmian. Zespoły branżowe od tej pory pracowały zarówno stacjonarnie podczas cyklicznych zjazdów jak i za pośrednictwem platformy internetowej, gdzie każdy miał możliwość wypowiadania się na forach dyskusyjnych zarówno w ramach branży, jak i na forum międzybranżowym. Rezultatem prac w tym etapie projektu są rekomendacje do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach. Powstałe tym sposobem raporty zostały przedłożone Ministerstwu.

Propozycje zmian

W wyniku prac zespołów eksperckich opracowano postulaty zmian w dwóch obszarach: zmiany w zakresie kwalifikacji zawodów oraz zmiany w obrebie podstaw programowych nauczania w zawodach.
Zaproponowane przez partnerów społecznych zmiany w klasyfikacji zawodów dotyczyły:
– łączenia kwalifikacji (wynikające z reformy systemu kształcenia), czasami rozdzielania ich,
– uwspólniania zawodu na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia
– zapewnienia wyboru absolwentom kilku szkół z poziomu BS1 kontynuacji nauki w szkole na poziomie BS2
– wprowadzenia nowych zawodów
– wprowadzenia zawodów tzw. pomocniczych
– zmian w możliwościach kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Propozycje zmian w podstawie programowej dotyczyły zakresu zadań zawodowych (cele kształcenia w zawodzie), efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów (np. BHP), efektów kształcenia wspólnych dla grupy zawodów, efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, wydłużenia praktyk zawodowych, terminów


Kolejnym etapem wdrażania w zycie zmian w kształceniu zawodowym jest opracowanie i zatwierdzenia nowych podstaw programów nauczania w zawodach, programów nauczania oraz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego zgodnych z tymi wytycznymi... Machina zmian ruszyła...
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...